TEXTILE house | second hand

Společnost Textile House for Euro Trade s.r.o. byla založena v roce 1996 a její aktivity byly zaměřeny na dovoz a prodej použitého textilu na Slovensku.

První dvě prodejny v České republice společnost otevřela v roce 2010 v Praze na ulicích Dukelských Hrdinů a Husitské. V současné době mohou zákazníci navštívit v České republice již 14 prodejen pod značkou Textile House, z toho 11 v Praze, dále v Kladně, Mladé Boleslavi a v Hradci Králové.

V případe jakékoliv otázky nás neváhejte kontaktovat!

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Návštěvník webových stránek Správce nebo Zájemce o registraci pro účely uvedené v Podmínkách ( „Podmínky a ochrana zpracovávání osobních údajů a informace o právech na ochranu osobních údajů „) správce, kterým je společnost Textile House Czech Republic s.r.o., Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 289 90 919, Spisová značka: C 158339 vedená u Městského soudu v Praze, jak subjekt údajů („subjekt údajů“)tímto vyjadřuje a uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů, který se řídí Podmínkami správce.

S Podmínkami, zejména účelem a oblastí zpracování osobních údajů včetně poučení subjektu údajů o jejích právech souvisejících s ochranou osobních údajů, se subjekt údajů seznámil před udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů a před poskytnutím svých osobních údajů, resp. odesláním registračních údajů správci a se zněním Podmínek, subjekt údajů vyjádřil souhlas.


Podmínky a ochrana zpracovávání osobních údajů a Informace o právech na ochranu osobních údajů

 1. V souladu s nařízeními Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), („Nařízení GDPR“),Správce vydává podmínky zpracování osobních údajů a informuje subjekt údajů o podmínkách a rozsahu zpracovávání poskytnutých osobních údajů („Podmínky“).
 2. Subjekt údajů není povinen poskytnout osobní údaje Správci a souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel zpracování osobních údajů podle těchto Podmínek je dobrovolný, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR. Pro účel odebírání „Newsletter-u“, je třeba, aby subjekt údajů poskytl Správci osobní údaje ve stanoveném rozsahu a udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů, jinak se nelze přihlásit k odběru „Newsletter-u“.
 3. Správcem, jménem, kterého se osobní údaje zpracovávají, je Textile House Czech Republic, s.r.o., Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 289 90 919, Spisová značka: C 158339 vedená u Městského soudu v Praze („Správce“).
 4. Správce při zpracování osobních dat postupuje v souladu s právními předpisy České republiky a s legislativou Evropské unie a v maximální míře dbá na soukromí subjektů údajů a ochranu jejich osobních údajů, které byly Správci poskytnuty a které zpracovává.
 5. Účelem zpracováníosobních údajů jsou vlastní reklamní účely Správce, zejména zasílání informací o produktech a službách poskytovaných zejména v prodejnách Správce a zasílání informačních materiálů, tzv. „Newsletter-u“ (dále dohromady i s „Newsletter„). Při návštěvě webových stránek (lokalita https://textilehouse.net) Správce (dále dohromady s „Newsletter-em“ jako i „Aktivity“) se mohou zaznamenávat údaje uvedené v bodě 7.2 Podmínek.
 6. Právní základ zpracování osobních údajů. Nařízení GDPR umožňuje zpracovávat osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů nebo na základě souhlasu subjektu údajů. Správce zpracovává osobní údaje ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR, tj. na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro stanovený účel.
 7. 1. Rozsah (seznam) zpracovávaných osobních údajůpro účely zasílání, resp. odebírání „Newsletter-ů“: jméno, příjmení, město / obec pobytu, emailová adresa.

7.2.    Rozsah (seznam)zpracovávaných osobních údajů pro účely provozování webové stránky Správce a její návštěvy (resp. užívání): informace z trvalých a dočasných Cookies, IP adresa, pokud typ souboru Cookie je propojen s vaší e-mailovou adresou nebo IP adresou a používá se na shromažďování informací o produktech a službách, které si na stránkách Správce prohlížíte. Bližší informace o používání Cookies naleznete „zde“ nebo na stránkách Správce, na kterých si můžete funkce Cookies upravit.

 1. Subjekt údajů je povinen uvádět osobní údaje, které se týkají jen jeho vlastní osoby a jsou aktuální, úplné a pravdivé. Odesláním registračních údajů subjekt údajů potvrzuje aktuálnost, úplnost a pravdivost jejích vlastních osobních údajů potřebných pro registraci. V případě jakékoli změny svých osobních údajů, se subjekt údajů zavazuje bez zbytečného odkladu provést jejich změnu nebo aktualizaci.
 2. Za účelem ochrany osobních údajů Správce přijal všechny potřebné a nezbytná opatření stanovená Nařízením GDPR a příslušnými právními předpisy, a zejména opatření technického, personálního a organizačního charakteru, aby úroveň ochrany osobních údajů byla co nejvyšší.
 3. Oznámení pro subjekt údajůo příjemcích (resp. třetích stranách).Služby související s provozováním Aktivit jsou zajišťovány externími spolupracujícími společnostmi. Proto zpracovávané osobní údaje subjektu údajů mohou být poskytnuty a zpracovávány i jinými subjekty, za předpokladu, že je to nezbytné pro zabezpečení provozování Aktivit. Při výběru našich partnerů dbáme, aby byl zaručen vysoký standard ochrany osobních údajů subjektu údajů. Z těchto důvodů mohou být osobní údaje subjektu údajů poskytnuté:
  • společnosti, která poskytuje služby pro zabezpečení Aktivit: studioneumahr, s.r.o, IČO: 47 363 240, Mlynská dolina 5, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, („Zpracovatel“)
  • společnostem, které zajišťují webovou stránku a internetové služby pro Správce a Zpracovatele a zasílání informačních materiálů: zejména MailChimp (The Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp), dceřiné, sesterské nebo jinak propojené společnosti Google Inc. (prostřednictvím služeb jako např. Google Analytics, Google AdSense, Google Ads Customer Match, apod.),
  • jinými zpracovateli, kteří byli písemně pověřeni zpracováním osobních údajů Správcem, zejména poskytovateli IT a internetových služeb a další osoby, jejichž služby používáme pro zajišťování Aktivit.
 4. Doba uchovávání osobních údajů. Správce uchovává osobní údaje po dobu trvání registrace subjektu údajů na odebírání „Newsletter-u“, maximálně do momentu odvolání souhlasu oprávněné osoby nebo uplatnění a jiného práva subjektu údajů, avšak nejdéle v souladu s platnou legislativou. Informace o uchovávání osobních údajů při návštěvě webové stránky Správce jsou uvedeny v informacích o používání Cookies.
 5. Subjekt údajů je kdykoliv oprávněn odvolatsvůj souhlas se zpracováním osobních údajů Správcem, a to prostřednictvím odhlášení se z odebírání „Newsletter-u“. Odhlášení je možné uskutečnit kliknutím na link nacházející se přímo v „Newsletter-u“, e-mailu nebo prostřednictvím emailu na sestakova@textilehouse.cz. Odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů Správcem, resp. odhlášením se z odebírání „Newsletter-u“ Správce nebude zasílat „Newsletter“ a vymaže všechny osobní údaje subjektu údajů. Úpravu nebo zrušení Cookies je možné kdykoliv provést kliknutím na link nacházející se na webové stránce Správce.
 6. Z důvodů poskytování a internetových služeb pro Správce a zabezpečování Aktivit externími provozovateli a obchodními partnery, osobní údaje mohou být předmětem přenosu do třetích zemí nebo mezinárodních organizací, a to jen v případě, že tyto země podle rozhodnutí Evropské komise zaručují přiměřenou úroveň jejich ochrany, a pokud subjekty údajů mají k dispozici vymahatelná práva a účinné právní prostředky nápravy a prostředky k získání jejich kopie nebo informaci o tom, kde byly zpřístupněny. Správce předpokládá, že uskuteční předávání osobních údajů (osobám uvedeným v bodě 10 těchto Podmínek) do zemí Evropské unie, zemí, které jsou stranou dohody o Evropském hospodářském prostoru a USA.
 7. Další práva subjektů údajů. Práva subjektů údajů nejsou absolutní a v některých případech podléhají podmínkám specifikovaným příslušnou legislativou. Subjekty údajů mají:
  • Právo požadovat od Správce přístup k osobním údajůmtýkajících se subjektu údajů. Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a tyto informace: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuté zejména příjemci v třetích zemích nebo mezinárodní organizace; d) pokud je to možné, předpokládaná doba uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, kritéria pro její určení; e) existence práva požadovat od Správce opravu osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo jejich vymazání nebo omezení zpracování, nebo práva namítat proti takovému zpracování; f) právo podat stížnost orgánu dozoru; g) jestliže se osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj; h) existence automatizovaného rozhodování včetně profilování uvedeného v článku 22 odst. 1 a 4 nařízení a GDPR a v těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání pro subjekt údajů.

Správce je povinen poskytnout subjektu údajů kopii osobních údajů, které zpracovává. Za opakované poskytnutí osobních údajů, o které subjekt údajů požádá, může Správce účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.

 • Právo na opravu.Subjekt údajů má právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se jí týkají. S ohledem na účely zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového vyhlášení.
 • Právo na vymazání (právo „na zapomenutí“).Subjekt údajů má také právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jí týkají, a Správce je povinen bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud je splněn některý z těchto důvodů:
  1. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovány;
  2. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí podle čl. 6 odst.1 písm. a) nebo čl.9 odst.2 písm. a) Nařízení GDPR, a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracovávání;
  3. subjekt údajů odmítá zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení GDPR a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů odmítá zpracování podle čl. 21 odst. 2 nařízení GDPR;
  4. osobní údaje byli zpracovány nezákonně;
  5. osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva Unie nebo práva členského státu, kterému Správce podléhá;
  6. osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení GDPR.

Pokud Správce zveřejnil osobní údaje a je povinen vymazat osobní údaje, s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení opatření podnikne vhodná opatření včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří provádějí zpracování osobních údajů, že subjekt údajů je žádá, aby vymazali všechny odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopii nebo repliky.

 • Právo na omezení zpracování. Subjekt údajů má právo na to, aby Správce omezil zpracování, pokud jde o jeden z těchto případů:
  1. subjekt údajů napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Správci ověřit správnost osobních údajů;
  2. zpracování je protizákonné a subjekt údajů zpochybňuje výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich použití;
  3. Správce už nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je subjekt údajů na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;
  4. subjekt údajů zpochybnil zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení GDPR, a to až do ověření, zda oprávněné důvody na straně Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud se zpracovávání ve výše uvedených případech omezilo, takové osobní údaje s výjimkou uchovávání zpracovávají pouze se souhlasem subjektu údajů nebo na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby, nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo členského státu. Subjekt údajů, která dosáhla omezení zpracování v souladu s výše uvedeným, Správce informuje před tím, než bude omezení zpracování zrušeno.

 • Právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto údaje dalšímu správci, aniž jeho správce, kterému se tyto osobní údaje poskytli, bránil, pokud: a) se zpracování zakládá na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR, ab) jestliže se zpracování provádí automatizovanými prostředky. Subjekt údajů má při uplatňování svého práva na přenositelnost údajů právo na předávání osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné. Uplatňováním práva není dotčen čl. 17 Nařízení GDPR. Právo na přenositelnost údajů nesmí mít nepříznivé důsledky na práva ostatních.
 • Právo namítat proti zpracování včetně namítat proti profilování(pokud se provádí). Subjekt údajů má právo kdykoliv namítat z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení GDPR včetně namítaní proti profilování založenému na uvedených ustanoveních. Správce nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, subjekt údajů má právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se jí týká, pro účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud subjekt údajů odmítá zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje se už na takové účely nesmí zpracovávat.
 • Právo podat stížnostorgánu dozoru, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení, pokud se domnívá, že zpracovávání osobních údajů, které se jí týká, je v rozporu s Nařízením GDPR.
 1. Subjekt údajů může uplatnit svá práva písemně na adrese sídla Správce, přičemž z obsahu žádosti musí jednoznačně vyplývat, že uplatňuje své právo a specifikaci svého požadavku. Na stejné adrese nás může subjekt údajů kontaktovat z jakéhokoli důvodu týkajícího se našich podmínek zpracování a ochrany osobních údajů.
 2. Pokud subjekt údajů nemá způsobilost k právním úkonům, v plném rozsahu jejího práva může uplatnit zákonný zástupce.
 3. Správce informuje subjekt údajů, že v případě porušení ochrany osobních údajů, které pravděpodobně povede k vysokému riziku pro práva a svobody fyzických osob, Správce bez zbytečného odkladu oznámí porušení ochrany osobních údajů subjektu údajů. Oznámení se nevyžaduje, pokud je splněna některá z těchto podmínek: a) Správce přijal vhodná technická a organizační ochranná opatření a tato opatření uplatnil na osobní údaje, kterých se porušení ochrany osobních údajů týká, a to zejména ta opatření, na jejichž základě jsou osobní údaje nečitelné pro všechny osoby, které nejsou způsobilé mít k nim přístup, jako je například šifrování; b) Správce přijal následná opatření, která zajistí, že uvedené vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů pravděpodobně již nebude mít důsledky; c) by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. V takovém případě dojde místo toho k informování veřejnosti nebo se přijme podobné opatření, čímž se zaručí, že subjekty údajů budou informovány stejně efektivním způsobem.
 4. Funkce sociálních médií. Webové stránky Správce mohou obsahovat funkce sociálních médií, včetně funkcí „Líbí se mi“ sítě Facebook a „Sledovat“ sítě Twitter. Tyto funkce mohou shromažďovat údaje o vaší IP adrese, o stránkách navštívených na naší lokalitě a mohou umístit soubory cookies pro umožnění správného fungování příslušné funkce. Funkce sociálních médií jsou spravovány třetí stranou. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí podmínkami o ochraně osobních údajů té třetí strany – společnosti, která je poskytuje.
 5. Pokud Správce uzná za vhodné, tyto Podmínky mohou být občas aktualizovány. Pokud provedeme změny těchto Podmínek nebo provedeme jakékoli významné změny ve způsobu užívání osobních údajů, tyto změny budou reflektovány v revizi těchto Podmínek a v revizi data účinnosti těchto Podmínek. Doporučujeme pravidelně sledovat tyto Podmínky, abyste byli informováni o tom, jak používáme a chráníme vaše osobní údaje.
 6. Tyto Podmínky jsou účinné od 25.05.2018.